Artikel 1. Aanbiedingen / overeenkomsten.

Alle aanbiedingen van Aqua Hortum zijn vrijblijvend en deze behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Aqua Hortum. Deze is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Aqua Hortum dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. De dagen dat Aqua Hortum gesloten is wegens vakantie of andere omstandigheden moet men hieraan toevoegen. Aqua Hortum kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Aqua Hortum gevestigd te Echt (NL), zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing. Deze Voorwaarden zullen aan u op verzoek worden gemaild. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raad plegen, zie: http://www.aquahortum.nl . Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling via de e-mail houdt in dat u toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Aqua Hortum worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Aqua Hortum ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoop overeenkomst).

Artikel 3. Levering.

De uiterste leveringstermijn is 21 dagen na ontvangst van de bestelling. Met leveringstermijn wordt bedoeld dat het product in 21 dagen als verzonden in de orderstatus vermeld staat. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Aqua Hortum mag zich om wat voor reden dan ook ontbinden van de verplichting tot levering. U zult hiervan middels een e-mail en/of telefoon op de hoogte worden gesteld. Aqua Hortum verplicht zich daarmee om een reden aan te geven waarom er geen levering plaats kan vinden. Bij de aflevering van uw product door de post service of koerier dient de klant het pakket aan te nemen dan wel te doen accepteren. Als de bezorger op het opgegeven adres niemand aanwezig treft laat deze een afsprakenkaart na en zal het pakket op het vermelde adres moeten worden opgehaald. Bij het niet ingaan op hun verzoek wordt het pakket aan ons retour gezonden eventuele kosten zijn geheel voor rekening van de klant. Deze kosten zullen achteraf op de klant worden verhaald.

Artikel 4. Betaling.

Kosten komen voor rekening van de betaler en zijn op geen enkele wijze te verhalen op Aqua Hortum. Alle betalingen van klanten zijn contant of pin bij afhalen of bij vooruit betaling. Als de prijzen van de producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

Artikel 5. Garantie.

Aqua Hortum garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van technische gebreken. De hierboven bedoelde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, behalve indien anders overeengekomen met de consument of anders vermeld bij de productomschrijving of op de verpakkingsdoos. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Aqua Hortum , de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Indien het te leveren product door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. Aqua Hortum neemt geen garanties over van producenten. Aqua Hortum geeft geen garanties op levende dieren tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen van levende dieren zijn gebaseerd op geen garantie. Op natuursteen zit geen enkele garantie.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Aqua Hortum verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Aqua Hortum geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Aqua Hortum garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Ontbinding, retournering, vervanging.

U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Aqua Hortum daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier (4) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien u het product niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Aqua Hortum in Echt te retourneren. Dit is alleen mogelijk als u aan ons schriftelijk vooraf kennis geeft van de reden van retournering. De reden wordt door ons beoordeeld op redelijkheid en billijkheid. U wordt daarvan door ons zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, in de originele verpakking zit en de verpakking moet ongeopend zijn. Hierbij geldt tevens dat zowel de kosten voor retourzendingen, als eventuele eerder gemaakt verzendkosten en administratie kosten voor uw rekening komen. De gehele verantwoording voor de retournering ligt bij de klant zelf. Aqua Hortum accepteert op geen enkele wijze een retourpakket onder porto. Het verschuldigde bedrag wordt naar u terug overgemaakt zodra het pakket door ons in Echt is ontvangen of anders overeengekomen. Bij een bestelling waarbij uw product speciaal voor U is gemaakt of samengesteld is een retournering niet mogelijk. Aqua Hortum zal binnen 14 dagen na ontvangstdatum van de retourzending het reeds betaalde bedrag terugstorten minus de door ons gemaakte kosten. Indien een bestelling wordt geannuleerd door de klant voordat het product geleverd of ontvangen is door de klant worden er 20 euro administratiekosten in rekening gebracht, vermeerderd met 15% van alle bestelde producten, eventueel aangevuld met andere voor u gemaakte kosten. Ook bij garantie afhandelingen zijn verzendkosten rekening klant, zowel heen als terug.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Aqua Hortum, dan wel tussen Aqua Hortum en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Aqua Hortum, is Aqua Hortum niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Aqua Hortum.

Artikel 10. Persoonsgegevens.

Aqua Hortum zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij u heeft aangegeven daarop prijs te stellen, zullen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. U kunt zich aanmelden voor de maillist d.m.v. het sturen van een email met als onderwerp: Maillist, of eenvoudig uw email adres invullen op de website in het invulveld.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

Indien de door Aqua Hortum geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Aqua Hortum jegens consument beperkt tot hetgeen in de artikelen 5 en 8 van deze voorwaarden is bepaald. Aqua Hortum is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. Aqua Hortum is nooit aansprakelijk voor neven, gevolg of andere schade.

Artikel 12. Overmacht.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Aqua Hortum ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat Aqua Hortum gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Aqua Hortum kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Overige bepalingen.

Indien u aan Aqua Hortum schriftelijk opgave doet van een adres, is Aqua Hortum gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Aqua Hortum schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Aqua Hortum gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Aqua Hortum deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Aqua Hortum in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Aqua Hortum vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Aqua Hortum is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, als mede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Aqua Hortum onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Aqua Hortum.

Artikel 15. Rechten op deze Algemene Voorwaarden.

Het is door derden niet toegestaan om deze Algemene Voorwaarden of delen hiervan te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Aqua Hortum. Aqua Hortum heeft hierop alle rechten.

Artikel 16. Privacy & Geheimhouding

Aqua Hortum spant zich maximaal in om de overdracht en opslag van gegevens en transacties te beveiligen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoon- en contactgegevens die door de consument aan Aqua Hortum worden verstrekt worden in beginsel alleen aangewend om te komen tot de uitvoering en nakoming van de overeenkomst, en worden nooit aan een derde partij verstrekt. Aanwending van persoon- en contactgegevens voor andere doeleinden zoals commerciële aanbiedingen e.d. wordt alleen gedaan met instemming van de ontvanger en dient op consument eerste verzoek daartoe te worden gestaakt.

Artikel 17. Verzending van bestellingen.

Het is mogelijk om door u bestelde goederen door ons te laten verzenden. Verzendingen vinden altijd plaats in opdracht van de klant. Aqua Hortum laat een verzending door een derde partij transporteren. Aqua Hortum zal enkel verzendingen met verzekering verzenden. Aqua Hortum is niet aansprakelijk voor het zoek raken, beschadigen of anders van de door Aqua Hortum op verzoek van de klant verzonden goederen. Aqua Hortum zal ten alle tijden aan een eventuele schadeafhandeling meewerken in alle redelijkheid en billijkheid. Verzending van levende have is soms mogelijk, doch niet alles! Verzending van levende have enkel bij vooruitbetaling en op afspraak leveren. Verzending van levende have is enkel van toepassing op de door Aqua Hortum gemaakte aanbiedingen, of in overleg overeengekomen.

Recent bekeken